Posts

Bezoek aan VWS

In een brief aan de Tweede Kamer van 5 april gaf minister Schippers een toelichting op de het evaluatierapport van SiRM dat de overheveling van geneesmiddelen, waarvan groeihormoon er één is, heeft onderzocht. In het rapport is een aantal problemen geconstateerd met de overheveling van groeihormonen, die verdere aandacht nodig hebben. Om deze reden is de minister met verschillende partijen in overleg om naar oplossingen te zoeken voor de geconstateerde problemen met de overheveling van het groeihormoon. Namens het GHPC gaat ook voorzichter Johan de Graaf in gesprek met het ministerie in de Werkgroep Evaluatie Overheveling Groeihormoon.

Het was een goed gesprek waarin het GHPC de ervaringen van de patiënt kon delen en duidelijk kon maken dat deze gehinderd wordt in de huidige situatie. Ook is helder gemaakt dat het vaak om kwetsbare kinderen gaat  en de gevaren van falende therapietrouw en de gevolgen hiervan van grote impact kan zijn op het latere leven. Het ministerie ‘onderkent dat de overheveling voor een groep patiënten nadelig uitpakt en wil deze problemen wil wegnemen’. Ze zijn dan ook zeer geïnteresseerd in het soort reacties dat het GHPC van u ontvangt.

Wanneer alle gesprekken van het ministerie zijn afgerond met de verschillende partijen, wordt er een brief opgesteld die deel uitmaakt van de Zorgnota die waarschijnlijk in december besproken wordt in de Tweede Kamer. We houden u op hoogte wanneer deze brief uitkomt. In de tussentijd blijven wij hard werken aan betere zorg voor u. Uw ervaringen met groeihormoonzorg helpen ons hier bij. Blijf dus uw ervaringen delen via onze website www.ghpc2.wpengine.com  of stuur een mail naar info@ghpcarchive.wpengine.com

Evaluatie Overheveling Geneesmiddelen door minister Schippers

Minister Schippers heeft recentelijk gereageerd op een rapport van SiRM dat de overheveling van groeihormoon heeft geëvalueerd. De afgelopen jaren is een aantal groepen geneesmiddelen, die uitsluitend door medisch specialisten worden voorgeschreven, ‘overgeheveld’. Dit heeft ertoe geleid deze geneesmiddelen niet langer onderdeel zijn van de verzekerde ‘farmaceutische zorg’, maar als specialistische zorg onder de, door ziekenhuizen gefinancierde, ‘geneeskundige zorg’ zijn komen te vallen. De minister wilde met de overheveling een verhoogde kwaliteit van behandeling bereiken, lagere geneesmiddelenprijzen realiseren en een eenduidige regeling van aanspraak op zorg met specialistische geneesmiddelen creëren. De belangrijkste voorwaarde die de minister stelde aan de overheveling is dat de patiënt er geen hinder van mag ondervinden. Een van deze geneesmiddelen is het in 2013 overgehevelde groeihormoon.

Evaluatie Overheveling

Vorig jaar heeft de minister onderzoeksbureau SiRM de opdracht gegeven om de overheveling van geneesmiddelen te evalueren en speciaal te letten op de voorwaarde dat de zorg voor de patiënt er niet op achteruit mag gaan. SiRM concludeert dat de doelstellingen ten dele zijn behaald, maar dat aan de voorwaarde dat de patiënt er geen hinder van mag ondervinden niet geheel is voldaan. Uit het rapport blijkt dat dit ook het geval is voor groeihormoon, waarbij het juist om een kwetsbare groep patiënten gaat, namelijk kinderen. Patiënten geven volgens het rapport aan vaak op een ander, net zo effectief middel, te worden overgezet, maar dat met een minder gebruiksvriendelijk hulpmiddel toegediend kan worden.  Behandelaren geven aan dat hierdoor de therapietrouw in het geding komt en dat het mogelijk tot een verslechtering van het behandelresultaat leidt. Daarnaast zijn de reistijden in veel gevallen fors toegenomen en worden extra consulten afgenomen met artsen.

Reactie minister Schippers

De minister vindt dit reden genoeg om met partijen in overleg te gaan om naar oplossingen te zoeken. Op basis hiervan zal worden gekeken hoe de nadelige effecten van de overheveling voor groeihormoon zoveel mogelijk kunnen worden weggenomen, of dat het beter is om groeihormoon weer terug te plaatsen in de farmaceutische zorg.